Saturday, 28 September 2013

1. nädala ülesanne


Ülesanne 1. Essee "Haridustehnoloogia vajalikkusest ja heridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös

Haridustehnoloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja ja infotehnoloogi kompetentsi. Tema ülesandeks on tegeleda koolis e-õppe koordineerimise, nõustamise ja arendamisega.” (Varje Tipp)1

Tänases infoühiskonnas ja digimaailmas, kus meie praegused ja tulevased õpilased on sündinud n-ö i-pad käes ja omades kontot Facebook’is, peame meie, “rongi-generatsioonist”2 pärinevad õpetajad toime tulema kogu igapäevaselt uueneva IKT-ga, et pälvida õppetöö läbiviimisel õppurite tähelepanu. Õpetajad võistlevad igapäevases töös igasugsute mängude, sotsiaalvõrgustike ja muu meediaga. Et sellele kõigele konkurentsi pakkuda on kooli tarvis inimest, kes omaks vastavaid teadmisi, oskusi ja ka kogemusi. See inimene koolis oleks haridustehnoloog, kelle ülesandeks on õpetajate e-õppe alane nõustamine, e-õppe sisutootmine, e-õppe-vahendite kasutamise vajaduse väljaselgitamine, vajalike koolituste läbiviimine ja/või planeerimine. Kindlasti haridustehnoloog uurib ise ja leiab uusi lahendusi, metoodikaid, katsetab neid ning annab edasi oma teadmist. Haridustehnoloog teeb koostööd teiste koolide (ülikoolid, kutsekoolid, üldhariduskoolid) haridus-tehnoloogidega ning HITSA-ga. Ta haldab ja administreerib koolis kasutatavaid e-õppe keskkondi, samuti tegeleb kooli veebilehega. Haridustehnoloog on ka inimene, kes juhib e-õppega seotud projekte, töötab välja koolile e-õppe strateegia ja viib seda ellu. Ta tegeleb e-õppe kvaliteedi hindamisega.

Joonis 1. Haridustehnoloogi ülesanded. (Tipp, V.)1

Haridustehnoloog on nagu “Hunt Kriimsilm”, kellel on 9 + n ametit. Ta on inimene, kes on uudishimulik, innovaatiline ja avatud uuele; aitab koolil areneda ja liikuda edasi. Ta näeb ette mitte viis vaid kümme ja rohkem aastat...

Ühes enesekontrolli testis, veebis3 küsitakse: Mis on haridustehnoloogia (ingl.k. educational technology)?
Vastusteks pakutakse:
a)   haridustehnoloogia on õppimise edendamise ja oskuste arendamisega seotud uurimine ja eetiline tegevus, milles luuakse, rakendatakse ja hallatakse sobivaid tehnoloogilisi protsesse ja ressursse;
b)    on tehnoloogia, mille abil saab haridust edendada;
c)     on tehnoloogia, mis uurib õppimist ja õpetamist ühel kitsal alal.
Valin esimese variandi, kuna haridustehnoloogia edendab õppimist, arendab oskusi, on eetiline tegevus. Haridustehnoloogias viiakse läbi uurimusi, luuakse, rakendatakse ja hallatakse sobilikke tehnoloogilisi protsesse ja vahendeid.

Kas haridustehnoloogiat on meile vaja?
Meenutades seda, millises maailmas me elame, leian, et on küll. Nii nagu arenevad elumajade ehitamiseks kasutatavad tehnoloogiad, materjalid ja muud vahendid, peab ajas edasi liikuma ka haridus ja selle võimaldamise metoodika.
Kunagi ütles Kalle Toom: “Meie klassis on õpilased 21., meie õpetajad pärinevad 20. ja õpetamismetoodikad 19. sajandist. Et kool ja õppimine õppurile atraktiivne oleks, tuleb 19. sajandist välja tulla.” See saab edukalt toimuda koos haridustehnoloogia ja haridustehnoloogi abiga.
  

Kasutatud materjalid:
1. Tipp, V. Kes on haridustehnoloog? http://www.scribd.com/doc/31144190/Kes-on-haridustehnoloog 28.09.2013
2. Toom, K. 2013. BeSt ja VANKeR programmide lõpuseminar. Ettekanne. 26.09.2013
3. Klaos, S. Haridustehnoloogia I. Enesekontrolli testid. http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1187/Haridustehnoloogia%20I.zip/testid_KAK6003.pdf 28.09.2013

No comments:

Post a Comment