Saturday, 9 November 2013

Nõustamine organisatsiooni tasandil

Ülesanne 3. 

Analüüsi kooli e-õppe/IT/õppetegevuse strateegiat või arengukava. Tee parandusettepanekuid. 


Räpina Aianduskoolis on hetkel kehtivad IT arengukava ja kooli arengukava. 
Analüüsimisel lähtun e-õppe kajastatvusest arengukavades. 

1. Räpina Aianduskooli IT arengukava 2011-2013. 

Arengukavas antakse ülevaade taustainfost ja eesmärkidest. Lisatud on tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ja muud lisad. 
Taustainfo peatükis antakse ülevaade arengukava koostamise hetkel koolis kasutuses olevast riistvarast, võrgust ja infosüsteemidest. Tuuakse välja tugevused ja nõrkused. Eesmärkide peatükis on märgitud sihid, mis peaksid saama täidetud aastatel 2011-2013 ning visioon. Tegevuskava peatükk käsitleb konkreetseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks. Mainitud on ka soetatavaid vahendeid, mis on vajalikud ettenähtud arengu tagamiseks. 
Arengaukavaga tutvudes võib arvata, et perioodi 2011-2013 suurimaks väljakutseks on IT lahenduste ja teenuste võimaldamine kooli õppehoone renoveerimise ajal ja selle järgselt. 

2. Räpina Aianduskooli arengukava 2011-2014

Kooli arengukava on oluliselt mahukam dokument ning annab ülevaate selle eesmärgist, seostest riiklike arengukavadega. Arengukavas iseloomustatakse kooli, tegevuste analüüsi ja tulevikuvaateid - aianduskooli juhtimisstruktuur ja juhtimine, õppe-kasvatustöö, huvitegevused ja õpilasesinduse töö, täiskasvanute täienduskoolitus, personaliarendus, õpikeskkonna arendamine ja kooli õppemajand. Arengukavas on analüüsitud olemasolevat situatsiooni läbi SWOT analüüsi, välja on toodud missioon ja visioon aastaks 2015. Eraldi käsitletakse kooli väärtusi. Välja on toodud ka strateegiad ja prioriteedid ning arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise hindamine. Lisatud on arengukava täitmise tegevuskava aastateks 2011-2013. 

Parandusettepanekud

1. IT arengukava
1.1 Kogu IT arengukava vajab üle vaatamist ning uuendamist. Perioodiks on 2011-2013, mis kohe lõpeb. 
1.2 Taustainfo peatükis on osaliselt välja toodud  SWOT analüüs tugevuste ja nõrkustena. Juurde võiks lisada SWOT analüüsi osad: ohud ja võimalused. 
1.3 Eesmärgid võiks kirjutada konkreetsemalt. Nt "e-õppe kasutamise ühtlustamine". Visioonis on välja toodud nägemus e-õppest: "Õppetundides on igal õpetajal kasutada arvuti/laptop ja vajadusel projektor. Õpetaja kasutab integreeritud õppemeetodeid, e-õppematerjale. Õpetajatel on vajadusel tehniline ja tarkvaraline tugi. E-õppematerjalid on õpilastele kättesaadavad ka kodus arvutis tänu e-õppekeskkonnale." Visiooni võiks lisada haridustehnoloogilise toe pakkumise koolis. Samuti ei ole konkreetselt välja toodud, kui palju peaks koolis e-õppematerjale kasutatama ning millised e-õppe keskkonnad leiavad kasutust. 
1.4 Tegevuskavas nähakse ette õpetajate arvutikoolituse korraldamist. Lisada võiks e-õppes aktiivsete õppemeetodite kasutamise koolitusi, samuti koolitusi "Hindamine e-õppes". Arvutikoolituste korraldamine ei pruugi õpetajaid piisavalt motiveerida e-õppega tegelema. 

2. Aianduskooli arengukava
2.1 Õppe-kasvatustöö peatükis võiks kirjeldada, kuidas toimub õpetajatele e-õppe toe rakendamine. 
2.2 Samas peatükis tuuakse välja: "Üle 50% õpetajaist on valmistanud e-kursusi ja õpiobjekte", kuid puudub nägemus nende kasutamise kohta õppetöös. 
2.3 Lisada võiks e-kursuste kvaliteedimärkide taotlemisvoorus osalemise ja e-kursuste kvaliteedimärkide saamise. 
2.4 Lisada e-õppe kasutamine täiskasvanute täienduskoolitustes sh 100% e-kursuste läbiviimine. 
2.5 Personaliarendus - koolis taastada haridustehnoloogiline tugi õpetajatele (luua haridustehnoloogi ametikoht). 
2.6 Õpikeskkonna arendamisse tuua sisse e-õppekeskkondade kasutamine ja arendamine. 

Muud ettepanekud

1. Räpina Aianduskool kuulub e-kutsekoolide konsortsiumisse. See info lisada kooli arengukavva.   
2. Arengukavva planeerida n-ö uue põlvkonna õpetajate koolitus, õpetajate motiveerimismehhanismid e-õppega tegelemiseks, e-kursuste läbiviimise võimalikkus koolis (kajastumine tunniplaanis, tasustamine jm), õpetajate kaasamine uute tehnoloogiate ja meetodite kasutamisse õppetöös, individuaalse õppe korraldamine läbi e-õppe (e-kursuste).
3. Koostada e-õppe arengukava, mis on seotud Eesti e-õppe strateegiaga.
Kasutatud materjalid: 

Peterson, E. jt. 2011. Räpina Aianduskooli IT arengukava 2011-2013. 
Räpina Aianduskooli arengukava 2011-2014. 


No comments:

Post a Comment